Volledig privacybeleid

Hieronder vindt u de verplichte informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens op grond van het wetsbesluit 196/03 (gepubliceerd in het Staatsblad van 29/07/2003, n. 174, s.o.), artikel 13, betreffende de “bescherming van persoonsgegevens

”.1. De belanghebbende of degene van wie de persoonsgegevens worden verzameld, wordt vooraf mondeling of schriftelijk geïnformeerd over:
a) de doeleinden en methoden van verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn;
b) het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverstrekking;
c) de gevolgen van een eventuele weigering om te antwoorden;
d) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die erover kunnen leren als managers of agenten, en de reikwijdte van de verspreiding van de gegevens;
e) de rechten bedoeld in artikel 6;
f) de identificatiegegevens van de eigenaar en, indien aangewezen, van de vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat ingevolge artikel 5 en van de verantwoordelijke persoon. Wanneer de eigenaar meerdere beheerders heeft aangewezen, wordt er ten minste één aangegeven, met vermelding van de locatie van het communicatienetwerk of de methoden waarmee de bijgewerkte lijst van beheerders gemakkelijk kan worden gevonden. Wanneer een beheerder is aangewezen voor het beantwoorden van de belanghebbende bij uitoefening van de in artikel 7 bedoelde rechten, wordt deze beheerder aangegeven.

  1. De informatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 bevat ook de elementen die worden beoogd door specifieke bepalingen van deze code en mag niet de elementen bevatten die reeds bekend zijn bij de persoon die de gegevens verstrekt of waarvan de kennis de uitvoering door een publiek publiek van inspectie concreet kan belemmeren of controlefuncties die worden uitgevoerd ten behoeve van de verdediging of veiligheid van de staat of ter voorkoming, opsporing of onderdrukking van misdaden.
  2. De Garant kan zich met zijn eigen bepaling identificeren met vereenvoudigde procedures voor de informatieverstrekking in het bijzonder via telefonische assistentie en informatiediensten aan het publiek.
  3. Indien de persoonsgegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, wordt de in lid 1 bedoelde informatie, met inbegrip van de categorieën van verwerkte gegevens, aan dezelfde belanghebbende verstrekt wanneer de gegevens worden geregistreerd of, wanneer de communicatie ervan wordt overwogen, niet verder dan de eerste communicatie.
  4. De in lid 4 bedoelde bepaling is niet van toepassing wanneer:
    a) de gegevens worden verwerkt op grond van een bij wet, verordening of gemeenschapswetgeving vastgestelde verplichting;
    b) de gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van defensieve onderzoeken overeenkomstig de wet van 7 december 2000, n. 397, of in ieder geval om een ​​recht voor de rechtbank te doen gelden of te verdedigen, op voorwaarde dat de gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden verwerkt en voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het nastreven ervan;
    c) de informatie aan de belanghebbende omvat het gebruik van middelen waarvan de Garant, bij het voorschrijven van passende maatregelen, duidelijk onevenredig verklaart aan het beschermde recht, of die naar het oordeel van de Garant onmogelijk blijkt te zijn.

Het boekingssysteem en het beheer van Masseria Alberotanza werken in overeenstemming met de eerder genoemde privacywet. Daarom stemt de klant, voor de uitvoering van de gevraagde diensten, door dit artikel te lezen en de huidige contractuele clausules voor online boekingen te aanvaarden, uitdrukkelijk in met de verwerking van de verstrekte persoonlijke gegevens en het daaruit voortvloeiende gebruik voor de vervulling van commerciële, administratieve en fiscale verband met de hier aangeboden dienst. De toestemming, eenmaal gegeven in het zojuist beschreven formulier, omvat ook het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker om hetzelfde advertentiemateriaal te verzenden, opgesteld door onze marketingafdeling, mogelijk ook in overleg met onze leveranciers van promotionele diensten en adverteerders.

Met betrekking tot de behandelingsmethoden informeren wij u dat:

De verkregen persoonsgegevens zullen op wettige wijze worden verzameld en gebruikt, met IT- en papieren systemen, uitsluitend om aan de gevraagde diensten te voldoen.
Het verkrijgen van persoonlijke gegevens over de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor het leveren van de gevraagde diensten. Bij gebreke daarvan is het niet mogelijk om de gevraagde diensten uit te voeren en de daaruit voortvloeiende verplichtingen verbonden aan de uitvoering van deze diensten niet na te komen.
De belanghebbende kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en kan verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen met Masseria Alberotanza via de contactgegevens die op de contactpagina staan ​​vermeld.

Scroll naar boven
Staff Masseria Alberotanza

Staff Masseria Alberotanza

Typically replies within an minute

I will be back soon

Staff Masseria Alberotanza
Hello 👋 Thanks for your interest in us. Before we begin, can i help you?
Start Chat with:
whatsapp

WhatsApp

messenger

Messenger FB

phone

Call Us

chat Need Help?